PROTOCOLS SEGURETAT COVID-19

MESURES SEGURETAT I HIGIENE PER LA PREVENCIÓ DE LA  COVID-19​

 • No es podra realitzar l'activitat si s'ha tingut algun símptoma compatible amb el COVID-19 en els últims 14 dies.

 • Respectar les distàncies de seguretat de 2 metres entre clients i guia en la mesura del posible.

 • Ús de mascaretes de protecció quan no sigui posible mantenir la distància de seguretat.

 • Neteja de mans amb gel hidroalcoholic  (Abans, durant  i despres de l'activitat)

 • Grup reduïts i personalitzats 

 • Evitar tocar amb les mans a la cara

 • Els guies faran ús dels guants i mascaretes de protecció en el moment de distribuir el material i preparar als clients per a l'activitat.

covid-19 signe.jpg

GESTIÓ DEL MATERIAL TÈCNIC

 • El material tècnic individual/col·lectiu ( arnès, dissipador, mosquetons, casc, neoprè, cordes i altre material tècnic) serà d'un ús per activitat i client.

 • El transport del material es farà en bosses i caixes diferenciades per separar el material usat del desinfectat.

 • Procediments de neteja i desinfecció dels EPIS:

Arnès

Neteja: Rentat amb aigua i sabó amb ph neutre seguint les indicacions dels fabricants. 

Sense ús d'agents quimics

Periode de quarentena: 72 hores

Mosquetons

Neteja: Rentat amb aigua i sabó  seguint les indicacions dels fabricants i respectant les condicions de secat.

Sense ús d'agents quimics

Periode de quarentena: 72 hores

Casc

Neteja: Rentat amb  netejador desinfectant i bacteriacida Deocil seguint les indicacions dels fabricants

Periode de quarentena: 72 hores

Guants

Neteja: Rentat amb rentadora i desinfectant textil a 65º seguint les indicacions dels fabricants. 

Periode de quarentena: 72 hores

Neoprè

Neteja: Rentat amb  netejador desinfectant i bacteriacida Deocil seguint les indicacions dels fabricants

Periode de quarentena: 72 hores

rentar mans covid.png

INFORMACIÓ GENERAL

Si té símptomes de Covid-19 ( Febre, tos, dificultat al respirar..) o ha estat en contacte amb alguna persona amb la Covid-19 ens els ultims 14 dies no podrà participar en l'activitat

 • Desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic al inici i final de l'activitat 

 • No intentar comunicar-se mentre esternuda o té tos

 • Al esternudar o tossir tapar-se amb la a part interna del seu colze.

 • Mantenir distància de seguretat mínima de 2 metres en tot moment.

 • Tenir sempre preparada la mascareta de protecció en cas de no poder mantenir la distància de seguretat  amb altres persones.

 • Eviteu tocar la boca, el nas i els ulls amb les mans.

 • Portar sempre que sigui possible ulleres 

 • No comparteixi aliments, begudes, cremes, ni accessoris amb la resta del grup

 • Seguir les instruccions del  guia en tot moment

FORMULARI CONTRACTACIÓ D'ACTIVITAT

(Les dades dels menors d'edat han de ser omplertes pel pare, mare o tutor acompanyant)

Dades personals
Has tingut algun símptoma compatible amb la COVID-19 o estat en contacte amb alguna persona amb símptomes en els últims 14 dies?
Estas sota els efectes de drogues, substancies al·lucinogenes o medicaments que puguin afectar a la realització de l'activitat?
Entenc i accepto que les activitats realitzades al medi natural no estan exemptes de risc i em comprometo a seguir les instruccions del guia o guies de l'activitat
Dono el meu consentiment per utilitzar les imatges que es prenguin durant les activitats i per a campanyes publicitàries de Aventura Experience.
Quina activitat realitzaras amb Aventura Experience?
Accepto i declaro haver llegit la documentació facilitada i haver tingut la opció de solicitar informació adicional sobre l'activitat i l'empresa

Gràcies!!